SZI  

SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA  RH

 PROGRAM  MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA


Naslovnica

Aktivnosti
Novosti
Ulaganja
Dokumenti

Projekti

Kont@kt
FAQ

 

Sustav znanstvenih informacija RH - SZI

Sustav znanstvenih informacija RH  program je  Ministarstva znanosti i tehnologije pokrenut 1994. godine. Nakon ukidanja Ministarstva znanosti i tehnologije u prosincu 2003. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta preuzima program SZI.

Program SZI obuhva�a niz djelatnosti i projekata koji za zajedni�ki cilj imaju stvoriti sustav u kojem �e bilo koji �lan akademske i istra�iva�ke zajednice mo�i do�i do znanstvenih informacija. 

Jezgru tog sustava �ine znanstvene i fakultetske knji�nice koje obra�uju i daju na upotrebu informacije potrebne za rad znanstvenika. Sustav organizira knji�nice u podsustave prema podru�ju znanosti.

Ciljevi programa:

  • uspostaviti informacijski sustav koji bi pru�ao sve potrebne informacije znanstvenicima;
  • pretvoriti knji�nice u informacijska sredi�ta koja bi obra�ivala podatke te pru�ala usluge pristupa i tra�enja informacija za znanstveni i akademski rad.
 

 


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta RH
Posljednja promjena: 05.02.2004 .