SZI  

SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA  RH

 PROGRAM  MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA


Naslovnica

Aktivnosti
Novosti
Ulaganja
Dokumenti

Projekti

Kont@kt
FAQ

Osnovna djelatnost knji�nica

Svrha projekta Osnovna djelatnost knji�nica jest utvrditi standarde za knji�ni�are zaposlene u sustavu visokog obrazovanja.

U sklopu projekta izra�en je model prevo�enja zvanja knji�ni�ara i model permanentnog obrazovanja knji�ni�ara.  

Model prevo�enja zvanja knji�ni�ara ima za cilj:

  • uskla�ivanje statusa i zvanja knji�ni�nog osoblja prema Zakonu o knji�nicama (NN 76/1997);
  • pravi�no ujedna�avanje statusa knji�ni�nog osoblja sa statusom ostalog stru�nog osoblja iste stru�ne spreme u sustavima znanosti i visoke naobrazbe;
  • poticanje knji�ni�nog osoblja na napredovanja u zvanju radi modernizacije knji�ni�nog poslovanja i pru�anja kvalitetnijih usluga na hrvatskim visokim u�ili�tima te optimalnog kori�tenja ljudskih resursa na hrvatskim visokim u�ili�tima.

Modelom permanentnog obrazovanja knji�ni�ara postavljanje je prihvatljive osnove za sustavno stru�no osposobljavanje knji�ni�ara, �to �e omogu�iti stru�no napredovanje knji�ni�ara zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te osigurati da knji�ni�no osoblje bude u toku s novostima u podru�ju sveu�ili�nog knji�ni�arstva, znanstvenog komuniciranja, akademske izobrazbe i informacijskih tehnologija.

 
Voditelj projekta Dr. sc. Tatjana Aparac-Jelu�i�
Adresa Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske znanosti
Ivana Lu�i�a 3
10 000 Zagreb
E-mail  [email protected]
Dokumenti Model prevo�enja zvanja knji�ni�ara (doc)
Model permanentnog obrazovanja knji�ni�ara (doc)

 

 

 


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta RH
Posljednja promjena: 05.02.2004 .